CÔNG TY TNHH MEDIPHAR USA

NG TY TNHH MEDIPHAR USA

THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên dự án Cung cấp AHU cho ng ty Mediphar
Chủ đầu tư NG TY TNHH MEDIPHAR USA
Lĩnh vực hoạt động Sản xuất dược phẩm
Địa điểm TP Hồ Chí Minh
Hạng mục thực hiện Cung cấp AHU cho dự án
Tiến độ 2020