Cung cấp AHU cho Tập đoàn Foxconn Quảng Ninh

Tập đoàn Foxconn Quảng Ninh

THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên dự án Cung cấp AHU cho Tập đoàn Foxconn Quảng Ninh
Chủ đầu tư Tập đoàn Foxconn Quảng Ninh
Lĩnh vực hoạt động Sản xuất Thiết bị điện tử
Địa điểm TP Quảng Ninh
Hạng mục thực hiện Cung cấp AHU cho dự án
Tiến độ 2021