Phần mềm

Chúng tôi cung cấp phần mềm lựa chọn AHU để khách hàng dễ dàng và có thể chủ động xây dựng các cấu hình AHU theo yêu cầu cụ thể về: công suất lạnh, lưu lượng gió, độ ẩm, áp suất,…